I
Administrator danych osobowych („Administrator”)


 1. Administratorem danych osobowych jest Mariusz Gaczoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vertus Mariusz Gaczoł, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6831832060, REGON 122675090.
 2. Dane kontaktowe:
  adres do korespondencji: Trąbki nr 234, 32-020, poczta Wieliczka
  adres e – mail: sklep@e-vertus.pl
  telefon: sklep@e-vertus.pl
 3. Administrator przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zbiera je wyłącznie dla określonych, zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami.
 4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Poza tym gromadzone informacje dotyczą płatności oraz składanych zamówień.
 5. Zebrane dane przetwarzane są jedynie w zakresie koniecznym dla realizacji celu w postaci świadczenia usług, w tym w szczególności sprzedaży produktów i wykonania umowy. W razie potrzeby pozyskania dodatkowych danych, Klient zostanie poproszony o wyrażenie osobnej zgody na ich przetwarzanie.

II
Dane osobowe i prywatność


 1. W celu utworzenia Konta Klienta, a także dla prawidłowego korzystania z usług, konieczne będzie podanie danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane są jedynie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). Wśród nich należy wymienić:
  • świadczenie usług oferowanych w Sklepie;
  • realizacja zamówień;
  • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter;
  • przesyłanie newslettera;
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, a zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, a zmierzająca do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być to konieczne do zawarcia umowy.
 5. Niepodanie danych określonych jako niezbędne może uniemożliwić utworzenie Konta Klienta lub złożenie zamówienia, jak również spowodować brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.
 6. Klient może w każdej chwili cofnąć wyrażoną uprzednio zgodę na przetwarzanie danych dotyczących jego osoby. Skorzystanie z tego uprawnienia przez osobę, która wcześniej wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, oświadczenie o cofnięciu zgody nie wywiera żadnego wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jej  danych, które zostało dokonane na podstawie uprzednio wyrażonej przez tę osobę zgody.

III
Profilowanie:


 1. Dla zapewnienia indywidualnym Klientom Sklepu atrakcyjnej oraz spersonalizowanej pod kątem ich upodobań oferty, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych zastrzega sobie możliwość tzw. „profilowania”, które polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych pod kątem osobistych preferencji i zainteresowań.  W tym celu wykorzystywane będą dane takie jak płeć, wiek, wybierane produkty, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów.
 2. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne lub wpływających na Klienta w podobnie istotny sposób, będzie przeprowadzane tylko wtedy, gdy Klient wyrazi na to zgodę.

IV
Okres przetwarzania


 1. Dane przetwarzane są tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w postaci świadczenia usług, w tym w szczególności sprzedaży produktów i wykonania umowy oraz przez czas, w którym istnieje ku temu podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:
  • ustanie obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych;
  • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony;
  • zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą;
  • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
  • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej, jednak  nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 2. W przypadku usunięcia Konta Klienta, zamieszczone na nim dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia możliwych roszczeń. Z kolei dane widniejące na rachunku, bądź fakturze za dokonane zakupy, przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

V
Bezpieczeństwo danych


 1. Przetwarzając dane osobowe Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby podejmowane przez niego środki techniczne i organizacyjne, skutecznie zapobiegały pozyskaniu i modyfikacji danych Klienta przez osoby trzecie, ku temu nieupoważnione.
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych, innemu kompetentnemu podmiotowi, jednak tylko w drodze umowy zawartej na piśmie. Ponadto, dane osobowe mogą zostać przez Administratora ujawnione pracownikom lub współpracownikom oraz podmiotom udzielającym mu wsparcia. Poza wskazanymi przypadkami, dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym instytucjom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

VI
Uprawnienia przysługujące Klientom:


 1. W zakresie udostępnionych przez siebie danych osobowych Klienci mogą składać do Administratora następujące żądania:
  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia danych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient złożył zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane w całości lub w części, bądź zamówienie nie zostało przez Klienta uregulowane, niezależnie od metody płatności;
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 2. W razie stwierdzenia przetwarzania danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W celu realizacji powyższych uprawnień, Klient może w każdym czasie zgłosić żądanie przez złożenie oświadczenia:
  • pracownikowi Sklepu,
  • mailowo na adres: sklep@e-vertus.pl
  • korespondencyjnie na adres: Trąbki nr 234, 32-020, poczta Wieliczka

VII
Pliki Cookies – tzw. Ciasteczka


 1. Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), które stanowią krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane u Klienta. Pliki te:
  • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  • umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu;
  • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia
 2. Przy wykorzystaniu odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili możliwe jest:
  • usunięcie plików cookies;
  • blokowanie wykorzystania plików cookies w przyszłości
 3. W ten sposób przechowuje się informacje, których Sklep może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klientów i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu. W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  • zapamiętywania informacji o sesji;
  • statystycznym;
  • marketingowym;
  • udostępniania funkcji Sklepu
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie są szkodliwe dla urządzeń Klientów, w związku z czym zaleca się niewyłączanie funkcji obsługi plików cookies.
 5. Klient jest uprawniony do zablokowania lub usunięcia plików cookies przechowywanych w pamięci urządzeń z których korzysta. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki dostępne są na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki:

VIII
Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych:


 1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców:
  • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
  • podmiot realizujący dostawę towarów
  • dostawca płatności
  • biuro księgowe
  • hostingodawca
  • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe
  • podmiot zapewniający usługi statystyczne
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 2. Administrator zastrzega, że prawdopodobnie w przyszłości może zajść potrzeba aktualizacji niniejszego regulaminu prywatności. Zmieniona wersja zostanie udostępniona na stronie internetowej.